© 2011 by Django de Groot 
www.djangodegroot.nl  |  mail(a)djangodegroot.nl  |   Algemene Voorwaarden 2011
Op al het foto- en videomateriaal op deze site rusten auteursrechten, het is verboden materiaal te kopieren en te gebruiken voor (non)commerciŽle doeleinden.